Search
Close this search box.

Scholing

Scholingen en deskundigheidsbevordering zijn essentieel voor zorgprofessionals om hun kennis en vaardigheden te vergroten en verbeteren.

Scholing

Scholingen en deskundigheidsbevordering zijn essentieel voor zorgprofessionals om hun kennis en vaardigheden te vergroten en verbeteren. Bureau Lagro levert daar graag een bijdrage aan en biedt een diversiteit aan scholingen aan.

Voor 2024 hebben we een nieuwe scholing in het programma opgenomen: “Een veilige zorgrelatie. Bewustwording, preventie en interventie”.
De scholing zal worden gegeven door collega en trainer Natasja Kranenborg en is vanaf juli 2024 ook incompany aan te vragen. 

Wil je een scholing volgen, meld je dan aan. Aanmelden betekent deelnemen. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk om je af te melden. Indien mogelijk kun je iemand anders in jouw plaats sturen. Alleen bij echte overmacht blijft het reeds betaalde bedrag geldig en kun je op een later moment deelnemen aan een andere scholing.

Onze scholingen worden doorgaans gehouden bij MyOffice in Groningen, waar ook ons kantoor is gevestigd. Echter, wij zijn flexibel en kunnen altijd op zoek gaan naar een geschikte ruimte mocht dat nodig zijn.

Wil je een scholing incompany laten geven op jullie locatie, vul dan het formulier via onderstaande link in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Aan een incompany training kunnen maximaal 15 cursisten meedoen. Wanneer we de scholing voor je hebben vastgelegd, sturen we een bevestiging van opdracht. 
https://nl.surveymonkey.com/r/Incompanyaanvraag 

Onze scholingen wordt gegeven door ervaren docenten uit het werkveld. Zij kennen de uitdagingen en knelpunten waar zorgprofessionals mee te maken kunnen krijgen, en zullen je handvatten bieden om hiermee om te gaan. Daarnaast is er voldoende ruimte voor interactie en het delen van ervaringen met medecursisten.

Wij hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen bij een van onze scholingen. 
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen, mail ons dan gerust op scholing@bureaulagro.nl.

Mocht je nog iets missen in ons aanbod? Laat het ons weten. Daar waar de scholingen SKJ-geaccrediteerd zijn, hebben we dit aangegeven.

Agenda

Scholing Zorgplannen

In de zorg is het van essentieel belang om goede zorgplannen op te stellen en te rapporteren. Deze scholing biedt jou de mogelijkheid om je te verdiepen in deze belangrijke aspecten van het zorgproces.

Tijdens de scholing zul je leren hoe je zorgplannen kunt opstellen die voldoen aan de eisen en richtlijnen van de zorgsector. Naast het opstellen van zorgplannen, zullen we ook ingaan op het belang van rapporteren. Je leert hoe je op een gestructureerde en duidelijke manier rapporteert over de zorg die je hebt verleend. Dit is niet alleen belangrijk voor het overdragen van informatie aan collega’s, maar ook voor het monitoren en evalueren van de zorg die is geleverd. Een goede rapportage helpt om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Dit doen we door tijdens deze scholing ook veel praktisch aan de slag te gaan met oefeningen.

Dagdeel 1
Op de eerste bijeenkomst leer je welke eisen en richtlijnen er zijn met betrekking tot het zorgplan en hoe de PDCA-cyclus van het zorgplan er uit ziet. Daarnaast gaan we aan de slag met leren formuleren van haalbare, concrete en ontwikkelingsgerichte doelen van de cliënt.

Dagdeel 2
De tweede bijeenkomst gaan we nog dieper in op de zorgplannen van jouw organisatie en besteden we aandacht aan het rapporteren. We geven antwoord op de vraag waarom we rapporteren, wat we rapporteren en hoe we rapporteren.

AVG in de praktijk

SKJ-geaccrediteerd voor 5.00 punten.

De AVG legt veel nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt.
Naast een kort overzicht van wat organisaties allemaal moeten organiseren om zich aan de AVG te houden komen de knelpunten aan de orde die vooral in de zorg een rol spelen. Immers privacy en adequate zorg gaan niet altijd hand in hand.
Het is de bedoeling dat we de theorie toepassen op concrete dagelijks voorkomende voorbeelden vanuit de praktijk zoals:

 • Welke gegevens mag je vragen en verzamelen?
 • Waarvoor moet je eerst toestemming opvragen?
 • AVG-proof rapporteren
 • Recht op inzage bij conflicterende belangen
 • Recht op vergetelheid versus bewaarplicht 

Rapporteren

Het doel van rapporteren, of met een ander woord verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, en hoe die zorg verloopt. Hierdoor weten je collega’s wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. Je waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en je voorkomt fouten.
Door goed te rapporteren kun je terugkijken hoe en waarom iets op een bepaalde manier gegaan is. Je legt op die manier ook verantwoording af voor je handelen.

We geven tijdens deze scholing antwoord op de vraag waarom we rapporteren, wat we rapporteren en hoe we rapporteren.

Een veilige zorgrelatie. Bewustwording, preventie en interventie

Bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling wordt in de praktijk vaak gedacht aan de ‘grote, duidelijke zaken’: diefstal, slaan van een cliënt, afpersing of seksueel misbruik. De eerste reactie is dan vaak: “Dat komt bij ons niet voor”. Als het gesprek erover op gang komt, blijken er toch ook andere voorbeelden naar voren te komen, die veel dichter liggen bij het dagelijkse werk. Dan gaat het ook over het eigen handelen in relatie tot de cliënt, in plaats van over ‘die vervelende, lastige cliënt’. Het eigen werk is vervolgens onderwerp van gesprek. Is hier sprake van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling? Waarom? Hoe is dat zo gekomen? Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe moeten we hiermee omgaan?

Tijdens de scholing wordt er aandacht besteed aan:

 • Bewustwording van de eigen rol en verantwoordelijkheid in de zorgrelatie.
 • Preventieve maatregelen om de zorgrelatie te bevorderen en te verbeteren.
 • Interventies om bij een onveilige zorgrelatie te kunnen handelen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SKJ-geaccrediteerd voor 4.80 punten.

Tijdens deze scholing zullen wij u voorzien van uitgebreide kennis over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We zullen verschillende vormen en signalen van huiselijk geweld bespreken, evenals de gevolgen ervan voor de slachtoffers en hun omgeving. Daarnaast zullen we dieper ingaan op de wet- en regelgeving rondom de meldcode en de verplichtingen (het stappenplan) die u als zorgverlener heeft om te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld.

Het is voor zorgaanbieders verplicht om de  meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren binnen de zorgorganisatie. Het implementeren van de meldcode houdt in dat zorgaanbieders ervoor moeten zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de meldcode en weten hoe ze deze moeten gebruiken. Daarnaast moet er binnen de organisatie een duidelijke meldingsprocedure zijn, waarin staat hoe en bij wie vermoedens gemeld moeten worden.

Leren van risico’s en incidenten (MIC)

Heb je interesse in het vergroten van de veiligheid en het voorkomen van incidenten binnen jouw zorgorganisatie? Dan is de scholing prospectieve risico-inventarisatie en het leren van incidenten een absolute aanrader!
Als organisatie is het van essentieel belang om proactief risico’s in kaart te brengen en preventieve maatregelen te treffen. Tijdens de scholing prospectieve risico-inventarisatie leer je hoe je op een gestructureerde en systematische manier potentiële risico’s kunt identificeren.

Wanneer er toch een incident plaatsvindt, wil je er zorg voor dragen dat dit een volgende keer wordt voorkomen. Door incidenten goed te analyseren en verbetermaatregelen te treffen, kan je incidenten in de toekomst voorkomen. Je krijgt handvatten aangereikt om de oorzaken van incidenten te achterhalen, lessen te trekken en verbeteracties te formuleren.

Wat deze scholing extra waardevol maakt, is de praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met casussen en voorbeelden uit de praktijk, zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in jouw eigen werkomgeving. Daarnaast is er veel ruimte voor interactie en het delen van ervaringen met andere deelnemers. Na afloop van deze scholing ben je in staat om effectief risico’s te inventariseren, analyseren en beheersen. 

Hechting en Trauma

SKJ-geaccrediteerd voor 4.30 punten.

Wil jij jouw kennis over hechtingsproblematiek en posttraumatische stressstoornissen vergroten? Schrijf je dan in voor onze scholing!

In de eerste helft van de scholing duiken we dieper in de wereld van hechtingsproblematiek. We bespreken de cirkel van veiligheid en vertrouwen. Daarnaast gaan we in op diagnostiek vanuit de DSM-5 en bespreken we de factoren die invloed hebben op het hechtingsproces. Ook leer je hoe de ontwikkeling van een kind met een hechtingsstoornis afwijkt ten opzichte van een gezonde ontwikkeling.

Tijdens de tweede helft van de scholing besteden we aandacht aan de posttraumatische stressstoornis (enkelvoudige, complex en secundaire PTSS):

 • Hoe wordt het veroorzaakt?
 • Wat zijn de symptomen?
 • Hoe komt men tot de diagnose (DSM-5)?

We bespreken de meest voorkomende behandelvormen en geven praktische handvatten in de begeleiding.  

Na het volgen van deze scholing ben jij in staat om signalen van hechtingsproblematiek en PTSS te herkennen en begrijpen. Je kunt psycho-educatie hierover geven en weet hoe je praktische handvatten kunt gebruiken om meer uit het contact, de gesprekken en de begeleiding te halen. Daarnaast kun je de-escalerend werken. We vragen SKJ-geregistreerde cursisten om nadien een reflectieopdracht te maken.

Suïcidaliteit

SKJ-geaccrediteerd voor 4.30 punten.

Wil jij leren hoe je adequaat kunt handelen bij een cliënt die suïcidale uitingen heeft? Schrijf je dan nu in voor onze scholing over suïcidaliteit! Tijdens deze scholing staan we stil bij wat suïcidaliteit precies is en wat het betekent voor zowel de cliënt als zijn of haar omgeving.

We besteden aandacht aan veelvoorkomende situaties en geven handvatten hoe je hiermee om kunt gaan. Met behulp van de CASE-methodiek oefenen we in kleine groepjes gesprekstechnieken. Daarnaast gaan we dieper in op de richtlijn ‘Omgaan met suïcidaliteit’, zodat je precies weet wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe je moet samenwerken in gevallen van suïcidale uitingen.

Na het volgen van deze scholing ben jij in staat om adequaat te handelen bij een cliënt die suïcidale uitingen heeft. Je kunt een eerste inschatting maken van factoren die het risico verhogen en je weet hoe je moet handelen volgens de richtlijnen. We vragen SKJ-geregistreerde cursisten om nadien een reflectieopdracht te maken.

Wet- en regelgeving in de zorg

Wil jij als zorgaanbieder op de hoogte zijn van alle relevante wet- en regelgeving voor de zorg? Wil jij weten welke wet- en regelgeving van toepassing is op jouw organisatie? Ben je benieuwd naar de samenhang tussen verschillende wetten en toetsingskaders? Dan is onze scholing Wet- en regelgeving precies wat je zoekt!

Als zorgaanbieder heb je te maken met verschillende wetten en toetsingskaders die je moet naleven. Tijdens deze scholing bespreken we de belangrijkste eisen uit deze wet- en regelgeving voor zorgaanbieders. We geven je ook inzicht in de samenhang tussen de verschillende wetten en toetsingskaders. Daarnaast leer je waar je in de praktijk op moet letten bij de uitvoering ervan.

Ontwikkelingsstoornissen

SKJ-geaccrediteerd voor 4.30 punten.

Tijdens de scholing ontwikkelingsstoornissen duiken we dieper in de kenmerken van ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D en ASS) waarbij de ontwikkeling duidelijk afwijkt van die van ‘normale’ kinderen.

We bespreken de theoretische aspecten en gaan in op de veelvoorkomende symptomen. Daarnaast leren we je hoe de diagnose (DSM-5) gesteld wordt en bespreken we de meest voorkomende behandelvormen.

Het doel van deze scholing is om jou in staat te stellen om signalen van ontwikkelingsstoornissen te herkennen en te begrijpen. Je leert hoe je psycho-educatie kunt geven. Daarnaast bieden we praktische handvatten om het contact en de gesprekken met kinderen met ontwikkelingsstoornissen te verbeteren. Ook leren we je hoe je de-escalerend kunt werken in uitdagende situaties.

Mis deze unieke kans niet om jouw kennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkelingsstoornissen te vergroten! Schrijf je nu in voor deze scholing en ontdek hoe je meer kunt halen uit jouw begeleiding van kinderen met AD(H)D en ASS.

We vragen SKJ-geregistreerde cursisten om nadien een reflectieopdracht te maken.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (WZD) is bedoeld om vrijheidsbeperking tegen te gaan bij alle cliënten die door een psychogeriatrische stoornis of andere verstandelijke beperking zorg nodig hebben.

De kern van de wet is: “Nee, tenzij”, wat betekent dat onvrijwillige zorg, oftewel vrijheidsbeperking, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Een goede kennis van de Wzd is onmisbaar voor zorgverleners om hun werk op een ethische en juridische verantwoorde manier uit te voeren. Daarom bieden wij de scholing Wet zorg en dwang aan, waarin alle belangrijke aspecten van de wet aan bod komen.

Tijdens deze scholing leer je onder andere over de rechten van de cliënt, de stappen van het stappenplan Wet zorg en dwang, het toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen, en de rol van de zorgverlener bij het naleven van de wet.

Agressieregulatie voor jeugdprofessionals (Externe aanbieder)

SKJ-geaccrediteerd voor 10.75 punten.

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Tijdens je werk krijg je te maken met een agressief persoon. Je probeert diegene rustig te krijgen, maar weet niet zo goed wat je moet doen. Je eigen hartslag zit in je keel. Je probeert te kalmeren, maar dat werkt juist averechts. Of misschien schrik je er zo van, dat je niet meer weet wat je moet doen.
Maar je vindt dat je wel wat moet doen… Jij bent de professional! Hoe zorg je ervoor dat de boel niet escaleert? Hoe zorg je ervoor dat iedereen (en jezelf) veilig is? Reset Your Preset organiseert een training ‘Agressieregulatie voor jeugdprofessionals’ waarin je op een praktische manier hiermee om leert gaan.

De training is speciaal ontwikkeld voor jeugdzorg, jeugdondersteuning en/of het onderwijs. Hoe ga je om met agressie, weerstand of grensoverschrijdend gedrag? Wat moet je doen? En misschien nog wel belangrijker: wat moet je vooral niet doen? De training richt zich op agressie vanuit jeugdigen en hun systeem.

Na het volgen van deze training ben je vaardiger in het herkennen, erkennen, signaleren en omgaan met agressief gedrag. De training wordt gegeven door een psycholoog en een zelfverdedigingsinstructeur.
Er zijn verplichte voorbereidingsopdrachten, voorafgaand aan de training. Deze opdrachten worden per mail verstuurd. De voorbereiding kost ongeveer 3 uur. Een trainingsdag duurt 8 uur, inclusief lunch en pauzes. Meer informatie vind je op Reset Your Preset | Trainingen voor zorgprofessionals, mail naar info@resetyourpreset.nl of bel 06-33610228. Er is momenteel geen open inschrijving. Voor incompany trainingen en maatwerk kun je rechtstreeks contact opnemen met Reset Your Preset.

Vlaggensysteem (Externe aanbieder)

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassen cliënten om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.
Vlaggensysteem (basis module)
Om adequaat te leren reageren op situaties waarbij er sprake is van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bieden wij de basistraining Vlaggensysteem aan. Na deze training kunnen de deelnemers:
Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten
Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals
Binnen het team tot een betere afstemming komen over de te volgen (pedagogische) lijn
Het handelen integreren in het beleid rondom seksualiteit in de organisatie
Vlaggensysteem op een bordje (aanvullende module)
Het Vlaggensysteem op een bordje maakt het bespreekbaar maken van de Vlaggenmethodiek makkelijker. Door middel van 4 fasen leren begeleiders dit gesprek vorm te geven. Daarbij oefenen ze met veel voorkomende situaties en eigen casuïstiek. Na deze training kunnen de deelnemers:
De gespreksinterventie op een adequate manier toepassen
Seksueel gedrag op een proactieve manier bespreken binnen hun werk
Anderen helpen om te praten over hun eigen seksuele wensen en grenzen
Vlaggensysteem (2 dagdelen)
Vlaggensysteem op een bordje (1 dagdeel)
Website https://www.lets-tas.nl/
E-mail info@lets-tas.nl
Telefoon    +31 6 83 50 54 20

Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag – Nieuwe Autoriteit (Externe aanbieder)

Geweldloos Verzet is een aanpak die geschikt is voor gezinnen én situaties waarin de machtsverhoudingen verstoord zijn. Situaties waarin kinderen of jongeren agressief en/of destructief gedrag laten zien en waarin ouders/opvoeders de grip op het kind kwijt zijn, zich machteloos voelen en niet weten hoe ze verder moeten. In plaats van autoriteit uit te oefenen op basis van straffen en belonen, worden wij uitgenodigd om onszelf een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. (Nieuwe Autoriteit)
Geweldloos Verzet is ontwikkeld door Professor Haim Omer (psycholoog, hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv én vader). Omer heeft de principes van het Geweldloos Verzet, zoals onder andere in praktijk gebracht door Gandhi en Martin Luther King jr., vertaald naar praktische toepassingen in opvoedingssituaties thuis, op school en in de gemeenschap. Hij is hiermee tot een aanpak gekomen, waarmee het gevoel van machteloosheid bij volwassenen vermindert en waarin de relatie met de kinderen of jongeren weer kan herstellen. Hij combineert deze principes met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie.

De uitgangspunten zijn:

 • Hernemen van de ouderpositie door actief aanwezig te zijn in het leven van je kind
 • De-escalatie én zelfcontrole
 • Kalme, vastberaden en heldere stellingname tegen onacceptabel gedrag
 • Gebruik maken van het netwerk
 • Herstel van de relatie

Voor meer informatie kijk op www.noorderkompas.nl, bel met 06-33926596 of stuur een email naar philippine@noorderkompas.nl.

Out of Burn-out (Externe aanbieder)

Een burn-out is vreselijk, dat is veilig om als stelling in te nemen. Vrijwel iedereen zal het hier mee eens zijn, zeker mensen die het hebben doorgemaakt. Het ontwricht levens. Het heeft effect op het werk, maar zeker ook het privéleven.
Bij deze meerdaagse training leer je alle ins en outs rondom de burn-out. Middels 15 themagerichte trainingen, verdeeld over acht dagen, komen de belangrijkste thema’s met betrekking tot burn-out aan de orde. De lesstof heeft zowel theoretische elementen als een breed scala aan bewegingsgerichte onderdelen, oftewel: een psychofysieke training.
We werken altijd psychofysiek. Dit betekent dat er zowel lichamelijke als mentale lesvormen gecombineerd worden gebruikt. Onze activiteiten zijn altijd afgestemd op persoonlijke wensen en groeimogelijkheden.
De training is speciaal ontwikkeld voor zorg- en (speciaal)onderwijs. De training wordt gegeven door een psycholoog en een weerbaarheidsinstructeur.
Meer informatie vind je op www.resetyourpreset.nl
Mail naar info@resetyourpreset.nl of bel 06-33610228. Er is momenteel geen open inschrijving. Voor incompany trainingen en maatwerk kun je rechtstreeks contact opnemen met Reset Your Preset.

Meer te weten komen?

Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen!